REGULAMIN

sklepu internetowego działającego pod adresem www.bogoni.pl

Składając zamówienie w naszym sklepie akceptujecie Państwo następujący regulamin:

 1. DEFINICJE:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one, co następuje:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie
  w ramach Sklepu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.bogoni.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 5. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży,
  w szczególności napoje białkowe BBF, napoje energetyzujące BBF, kulki serowe Bogoni, sery kanapkowe Bogoni, produkty serwatkowe, produkty mleczne.
 6. Umowa, Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 344).
 9. Właściciel Sklepu – Wspólnicy firmy Zakład Mleczarski MLEK-BOG Marek Wołkowicz i wspólnicy s.c.
 10. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze
  w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia
  z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych
  w niniejszym Regulaminie.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bogoni.pl, prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, szczególności:
 4. a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary oraz
  c) procedurę reklamacyjną.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia
  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

 

III.             TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU:

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. a)posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego
  w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows;
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej;
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

 

 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.bogoni.pl a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – także nazwy firmy oraz numeru NIP),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c)  numeru telefonu, oraz adresu e-mail, a także
 4. d) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zakup”.
 5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do dostawy oraz formy płatności za zamówione Towary.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zakup”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 9. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
 10. a)przedmiot Umowy Sprzedaży;
 11. b)jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary;
 12. c)koszt dostawy;
 13. d)wybraną metodę płatności.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 15. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i jego numer.
 16. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 17. Klient, poprzez akceptację Regulaminu wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu.
 18. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu,
  w szczególności w przypadku gdy Klient podczas składania Zamówienia w Sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
  z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu.
 19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

 

 1. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI:

 

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

o                  przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;

o                  przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu DotPay – (jeżeli system płatności o to poprosi, na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty z systemu DotPay).

 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Właściciela Sklepu (w przypadku płatności przelewem na konto Właściciela Sklepu), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności przelewem online za pośrednictwem systemu DotPay).
 2. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
 3. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.

 

 1. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY:

 

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Właściciela Sklepu firmą kurierską. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 3. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

 

VII.           REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW:

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru, Klient ma prawo do reklamacji.
 2. Klient ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem
  w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia.
 3. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Właściciel Sklepu. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Właściciela Sklepu zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Właściciela Sklepu.
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela Sklepu tj.: Zakład Mleczarski "MLEK-BOG" Marek Wołkowicz i wspólnicy S.C. 33-190 Ciężkowice, Bogoniowice 62A.
 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania jej zgłoszenia.

 

VIII.        REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU:

 

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: sklep@bogoni.pl
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

 

 1. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

 

Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
 3. c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych zawartych
  w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEoraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 2. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia,
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 3.         Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Klauzula Informacyjna dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela Sklepu jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2020 roku.